SESJA NR XXXVIII/17

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXVIII/83/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Starzyński Dwór 2017-06-20 10:19:11
Uchwała Nr XXXVIII/82/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miejscowości z terenu sołectwa Mieroszyno 2017-06-20 10:15:27
Uchwała Nr XXXVIII/81/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierinków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami 2017-06-20 10:13:33
Uchwała Nr XXXVIII/80/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Strzelno oraz na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy 2017-06-20 10:09:16
Uchwała Nr XXXVIII/79/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Puck 2017-06-20 09:58:16
Uchwała Nr XXXVIII/78/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 2017-06-20 09:50:30
Uchwała Nr XXXVIII/77/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-20 09:48:02
Uchwała Nr XXXVIII/76/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 2017-06-20 09:46:22
Uchwała Nr XXXVIII/75/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck 2017-06-20 09:42:45
Uchwała Nr XXXVIII/74/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok 2017-06-20 09:39:41