Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec petentów Urzędu Gminy Puck  

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest

Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl

Celem przetwarzania jest

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest

Petentów Urzędu Gminy Puck, podmioty administracji publicznej, organy

Podstawą przetwarzania są

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz inne przepisy prawa nakładające na Wójta realizację zadań publicznych, przepisach prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, ochrony socjalnej. Podstawą może być także zgoda, osoby której dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty administracji publicznej, podmioty wymiaru sprawiedliwości

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe są przechowywane przez czas określony w Instrukcji kancelaryjnej oraz w ustawie z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Każdy maprawo do

Bycia poinformowanym, ochrony jego danych osobowych, wglądu, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wyrażenia zgody, każdy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych podanych na podstawie zgody.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, także nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

     

.

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy że:

Administratorem danych osobowych jest

Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl

Celem przetwarzania jest

Przeprowadzenie i rozstrzygnięcie procesu rekrutacji

Źródłem pochodzenia danych osobowych jest

Kandydat do pracy

Podstawą przetwarzania są

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, przepisy prawa oraz zgoda kandydata do pracy

Odbiorcami danych osobowych są

Brak

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy - Kodeks Cywilny).

Kandydat do pracy maprawo do

Bycia poinformowanym, ochrony jego danych osobowych, wglądu, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak udziału w procesie rekrutacji.

Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

.

Obowiązek informacyjny wobec pracownika

OŚWIADCZENIE

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

Administratorem danych osobowych jest

Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl

Celem przetwarzania jest

Realizacja zadań pracodawcy

Podstawą przetwarzania są:

 

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych, Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym, Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Zgoda osoby, której dane dotyczą

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Komornik, Sądy, PIP ) oraz banki i inne podmioty na wniosek pracownika.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez 50 lat od dnia rozwiązania umowy o pracę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).

Pracownik ma prawo do

Ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

     

.

Obowiązek informacyjny wobec stażysty

OŚWIADCZENIE

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

Administratorem danych osobowych jest

Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl

Celem przetwarzania jest

Realizacja zadań pracodawcy wobec osoby odbywającej staż

Podstawą przetwarzania są:

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych, Zgoda

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od dnia zakończenia stażu (zgodnie z RozporządzeniemMinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych).

Stażysta maprawo do

Ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Obowiązek informacyjny wobec wolontariusza

OŚWIADCZENIE

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

Administratorem danych osobowych jest

Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl

Celem przetwarzania jest

Realizacja zadań pracodawcy wobec osoby będącej wolontariuszem

Podstawą przetwarzania są:

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zgoda

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia wolontariatu, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy - Kodeks Cywilny).

Wolontariusz ma prawo do

Ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

Obowiązek informacyjny wobec praktykanta

OŚWIADCZENIE

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że:

Administratorem danych osobowych jest

Wójt Gminy Puck

z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck,

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl

Celem przetwarzania jest

Realizacja zadań pracodawcy wobec osoby na praktyce

Podstawą przetwarzania są:

 

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, zgoda

Odbiorcami danych osobowych są

Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe praktykantaa na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat od dnia zakończenia praktyki, w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (zgodnie z art. 4421. § 1, w związku z art. 118 Ustawy - Kodeks Cywilny).

Praktykant ma prawo do

Ochrony danych, dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną lub w przypadku zbierania danych osobowych w formularzu internetowym za pomocą odznaczenia zgody na formularzu internetowym. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań pracodawcy.

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

 

Obowiązek informacyjny wobec osoby, która znajdzie się w obszarze monitorowania

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemyże:

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych z systemu monitoringu jest Wójt Gminy Puck z siedzibą w Urzędzie Gminy Puck, przy ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - Grażyna Kawczyńska e-mail iod@gmina.puck.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w obszarze monitorowania oraz mienia. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest konieczność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz bezpieczeństwo osób i mienia. Dane osobowe udostępniane są podmiotom na mocy przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez administratora przez 24 godziny od nagrania (kamera znajdująca się  w kasie) oraz 14 dni od nagrania (pozostałe kamery znajdujące się na terenie naszej siedziby). Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Obowiazek_informacyjny_19.04.2019.docx (DOCX, 31KB) 2019-04-19 09:43:39 61 razy
2 19_06_2018_10_03_04_Obowiązek informacyjny.docx (DOCX, 32KB) 2018-06-19 10:03:04 179 razy
3 06_06_2018_07_56_47_Obowiązek informacyjny.docx (DOCX, 31KB) 2018-06-06 07:56:47 35 razy
4 Obowiązek informacyjny.docx (DOCX, 0B) 2018-05-28 08:34:36 27 razy
5 Art 13 RODO - obowiązef inf - na strone internetową.docx (DOCX, 31KB) 2018-05-28 08:29:48 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bławat 28-05-2018 08:29:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Dettlaff 25-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Anna Bławat 19-04-2019 09:43:39