Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ochrona środowiska

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odbudowę urządzeń melioracji wodnych w Mostach, Moście Błotach, Mrzezinie, Sławutowie, Połczynie, Darzlubiu, Zdradzie, Werblini, Gnieżdżewa, Łebcza, Brudzewie w ramach realizowanego zadania Budowa gazociągu dystrybucyjnego o średnicy do DN 500 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 Mpa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo-Władysławowo 2020-08-28 08:47:13
dokument Obwieszczenie BGG.6721.26.2020.KM o podjęciu przez Radę Gminy Puck uchwały nr XXIII/64/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Sławutowo (?SŁAWUTOWO II?) oraz o przystąpieniu do sporządzenia ww. planu i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2020-08-26 14:59:18
dokument Obwieszczenie BGG.6721.27.2020.KM o przedłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości WERBLINIA w rejonie ul. Leśnej (WERBLINIA III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 czerwca 2020 r. do 20 lipca 2020 r. 2020-08-26 14:52:58
dokument Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie wydania decyzji przedłużającej termin obowiązywania pozowlenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612-3+054 oraz budowa nowego odcinka w km 3+054-6+284 gm Puck, powiat pucki. 2020-08-12 14:17:20
dokument Obwieszczenie z dnia 06.08.2020 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku o wydaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/500 przez cieki Mrzezino, Mości Błota, Sławutowo, Brudzewo, Darzlubie, Werblinia, 2020-08-12 14:13:51
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.22.2020.KM o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna, gmina Puck w rejonie ul. Młyńskiej i ul. Rybackiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń planu. 2020-08-05 09:34:45
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.21.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Swarzewo - część północna wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Swarzewo w gminie Puck, w rejonie pomiędzy ul. Władysławowską i ul. Polną wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-07-16 16:16:07
dokument Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez ody powierzchniowe płynące gazociągu wysokiego ciśnienia DN300/500 przez następujące cieki Kanał Mrzezino, Rzeka Gizdepka, Potok Błądzikowski, Strugę darzlubską, Strugę Młyńską, Rzekę Płutnicę 2020-07-14 13:29:13
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego o ponownym przystąpieniu do kosultacji społęcznych Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. 2020-07-01 08:14:30
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. gazociągu wysokiego ciśnienia na potrzeby realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu dystrybucyjnego o srednicy do DN 500 i maksymalnym cisnieniu roboczym 8,4 MPa oraz do DN 300 i maksymalnym ciśnieniu roboczym 8,4 MPa relacji Kosakowo - Władysławowo na terenie gmin Kosakowo, Władysławowo, Puck." 2020-07-01 08:10:30
dokument Informacja o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego dla zadania "Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612 - 3+054 oraz budowa nowego odcinka w km 3+054-6+284 gmina Puck, pow. pucki, woj. pomorskie." 2020-06-25 16:07:21
dokument Obwieszczenie o zawiadomieniu o wszczęciu postepowania w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, w ramach zadania pn. "odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy w km 1+612-3+054 oraz budowa nowego odcinka w km 3+054-6+284 gm.Puck, powiat pucki 2020-06-16 12:11:07
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia - w rejonie ul. Leśnej (Werblinia III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2020-06-10 07:38:13
dokument Postanowienie Wójta Gminy Puck z dnia 15 stycznia 2020r. 2020-06-02 13:21:05
dokument Komunikat Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie projektu PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA dla strefy pomorskiej 2020-02-28 13:35:13
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.05.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Sławutowo (,,SŁAWUTOWO I??) wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-02-20 08:53:21
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.02.2020.KM o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Osłonino - część północna, działki nr 161/31, 161/32, 161/13 oraz nr 166/15, 167/9 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. 2020-02-20 08:52:15
dokument Obwieszczenie - informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Puck - aktualizacja z roku 2019''. 2020-01-09 13:34:25
dokument Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia - w rejonie ulicy Leśnej (Werblinia III) w gminie Puck 2019-12-19 11:55:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck nr BGG.6721.39.2019.KM z dnia 17.12.2019r. 2019-12-18 08:21:10
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia - w rejonie ul. Leśnej (Werblinia III) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2019-12-13 14:05:19
dokument Obwieszczenie informujące o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo 2019-10-17 15:55:32
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Brudzewo 2019-10-17 15:54:42
dokument Prognoza dot. projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21, 202/22, 315 położonych w obrębie Sławutowo (zmiana nr XI). 2019-07-31 08:04:08
dokument Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21, 202/22, 315 położonych w obrębie Sławutowo (zmiana nr XI). Część I 2019-07-31 07:53:46
dokument Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21, 202/22, 315 położonych w obrębie Sławutowo (zmiana nr XI). Część II 2019-07-31 07:51:29
dokument BGG.6720.09.2019.KM Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21, 202/22, 315 położonych w obrębie Sławutowo (zmiana nr XI). 2019-07-23 15:09:32
dokument Obwieszczenie nr BGG.6721.5.2019.KM o przystąpieniu do sporządzenia: - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia (WERBLINIA II) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu; - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Werblinia w rejonie ul. Leśnej (WERBLINIA III) oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i prognozy oddziaływania na środowisko tego planu. 2019-06-17 09:58:20
dokument BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Starzyński Dwór (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu 2019-05-30 13:50:53
dokument Dotyczny projektu MZPM fragmentu Wsi Mechowo 2019-03-19 14:51:17
dokument BGG.6721.09.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo (gmina Puck) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2019-03-12 11:00:10
dokument Projekt zmiany Studium: nr X (Brudzewo) 2019-01-30 07:48:44
dokument Projekt zmiany Studium: nr X (Brudzewo) 2019-01-30 07:47:27
dokument Projekt zmiany Studium: nr X (Brudzewo) 2019-01-30 07:44:40
dokument Projekt zmiany Studium: nr XI (Sławutowo) 2019-01-29 15:04:01
dokument Projekt zmiany Studium: nr XI (Sławutowo) 2019-01-29 15:02:14
dokument Projekt zmiany Studium:i nr XI (Sławutowo) 2019-01-29 14:59:37
dokument BGG.6720.03.2019.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla obszarów wskazanych w obwieszczeniu. 2019-01-22 13:43:11
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gmina Puck za 2018 rok 2018-12-31 08:43:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (zmiana nr IX) . 2018-10-12 10:15:00
dokument Pismo - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, w związku ze zwiększoną liczbą zgloszeń i zapytań, żwiązanych z ochroną przed hałasem 2018-07-16 12:00:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: fragmentu miejscowości Mechowo oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Starzyński Dwór wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów. 2018-06-20 14:03:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceną oddziaływania na środowisko w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko tej zmiany studium dla obszarów: - działek od numeru 57/6 do nr 57/37 położonych w zachodniej części obrębu wsi Brudzewo; - działek nr 180, 202/17, 202/19, 202/21 202/22, 315 położonych w środkowej części obrębu wsi Sławutowo. 2018-06-20 13:44:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu miejscowości Werblinia 2018-04-18 15:03:38
dokument OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XIV/130/03 Rady Gminy Puck z dnia 9 grudnia 2003 r. [Publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20.03.2014. poz. 1204], sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/106/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, 2. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr X/83/03 Rady Gminy Puck z dnia 28 sierpnia 2003 r. (Publ. Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 13.12.2006 r. Nr 129 poz. 2676), sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/108/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, 3. projektu zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą nr XLIV/61/06 Rady Gminy Puck z dnia 31 sierpnia 2006 r. (Publ. Dz. Urz.Woj.Pom. z 2006r. nr 121, poz. 2528), sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLIl/107/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Puck: 4. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia w gminie Puck, sporządzonego w wykonaniu Uchwały Nr XLII/105/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2018-02-09 14:41:50
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Starzyno za 2017 rok 2017-12-14 13:10:12
dokument BGG.6721.12.2017.KM Obwieszczenie Wójta Gminy Puck o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2017-09-21 08:06:41
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Rekowo Górne w gminie Puck. 2017-08-28 13:04:30
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Werblinia w gminie Puck. 2017-08-28 13:02:48
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PUCK O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI BŁĄDZIKOWO, GMINA PUCK WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2017-07-25 08:24:39
dokument INFORMACJA DOT. UDOSTĘPNIANIA PRZEZ TUTEJSZY URZĄD DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU 2017-03-01 14:14:06
katalog OBWIESZCZENIA ŚRODOWISKOWE 2017-03-01 13:55:30
dokument Ocena obszarowa dotycząca jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla obszaru Gminy Puck za 2016 r. 2017-02-10 10:48:38
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławutówko za 2016 rok 2016-12-21 11:31:07
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sławutowo za 2016 rok 2016-12-21 11:30:33
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Leśniewo za 2016 rok 2016-12-21 11:30:01
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Mrzezino za 2016 rok 2016-12-20 13:52:13
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Rekowo Górne za 2016 rok 2016-12-20 13:51:44
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gnieżdżewo za 2016 rok 2016-12-20 13:50:17
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Władysławowo - Jurata za 2016 rok 2016-12-20 13:39:24
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Starzyno za 2016 rok 2016-12-15 08:41:25
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Połczyno za 2016 rok 2016-12-15 08:23:51
dokument Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Darzlubie za 2016 rok 2016-12-15 08:02:46
dokument Uchwała Nr XLII/134/13 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:09:03
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:10:15
dokument Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Puck na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 2016-02-10 11:11:36