Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OGŁOSZENIE O PRZETARGU - Wójt Gminy Puck ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Autobusu szkolnego Autosan H9-21.41.S Anna Bławat 2017-06-28 15:24:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy z dnia 28.06.2017 r. Anna Bławat 2017-06-28 15:21:41 dodanie dokumentu
BGG.6733.41.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 433, 641/1, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-28 11:32:22 edycja dokumentu
BGG.6733.41.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ulicznego, na działkach nr ewid. 470, 433, 641/1, obręb 21 Starzyński Dwór, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-28 11:32:02 dodanie dokumentu
BGG.6733.39.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole, budowa zewnętrznych schodów prowadzących do budynku, remont i przebudowa instalacji wewnętrznych, na działce nr ewid. 2, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-28 11:29:27 edycja dokumentu
BGG.6733.39.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa części budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na przedszkole, budowa zewnętrznych schodów prowadzących do budynku, remont i przebudowa instalacji wewnętrznych, na działce nr ewid. 2, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-28 11:29:11 dodanie dokumentu
BGG.6733.36.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja przepompowni ścieków poprzez budowę nowej pompowni zbiornikowej, zwiększenie terenu przepompowni, przebudowę i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej oraz budowę nowego ogrodzenia, na działkach nr ewid. 167/2, 167/3, 167/1, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-28 11:28:11 edycja dokumentu
BGG.6733.36.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja przepompowni ścieków poprzez budowę nowej pompowni zbiornikowej, zwiększenie terenu przepompowni, przebudowę i rozbudowę infrastruktury towarzyszącej oraz budowę nowego ogrodzenia, na działkach nr ewid. 167/2, 167/3, 167/1, obręb 23 Swarzewo, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-28 11:27:45 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa zestawów edukacyjnych eko-badacza Anna Bławat 2017-06-28 08:15:06 edycja dokumentu
Proponowany porządek obrad XXXIX (nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Puck Anna Bławat 2017-06-28 08:10:47 dodanie dokumentu
BGG.6733.25.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Rekowo na działkach nr ewid. 150/7, 1469/2, 1468/4, 1470/1, 1471/9, 1468/3 i 1471/17 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-27 14:35:35 edycja dokumentu
BGG.6733.25.2017.ŁG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - odbudowa stacji pomp Rekowo na działkach nr ewid. 150/7, 1469/2, 1468/4, 1470/1, 1471/9, 1468/3 i 1471/17 obręb 11 Moście Błota, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-27 14:35:23 dodanie dokumentu
Zakup i dostawa zestawów edukacyjnych eko-badacza Halina Pietruszkiewicz 2017-06-27 13:26:43 edycja dokumentu
Zakup i dostawa zestawów edukacyjnych eko-badacza Halina Pietruszkiewicz 2017-06-27 13:26:30 edycja dokumentu
Druki sprawozdań z realizacji zadania publicznego za 2017 rok Bernadeta Thrun 2017-06-21 14:23:58 dodanie dokumentu
BGG.6733.45.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem, na działkach nr ewid. 440, 442, obręb 07 Leśniewo, gmina Puck Anna Bławat 2017-06-21 12:24:03 dodanie dokumentu
BGG.6733.44.2017.ŁG Obwieszczenieo wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr eiwd. 368/11, 368/10, 359/1, 368/2, 369/13, obręb 19 Smolno, gmina Puck Anna Bławat 2017-06-21 12:22:28 dodanie dokumentu
BGG.6733.43.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 290/25, 409-X1, 290/19 obręb 23 Swarzewo Anna Bławat 2017-06-21 12:19:20 edycja dokumentu
BGG.6733.43.2017.ŁG Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, na działkach nr ewid. 290/25, 409-X1, 290/19 obręb 23 Swarzewo Anna Bławat 2017-06-21 12:18:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac Wójta między sesjami w okresie od dnia 9 maja 2017 roku do dnia 7 czerwca 2017 roku Anna Bławat 2017-06-20 10:23:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/83/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Starzyński Dwór Anna Bławat 2017-06-20 10:19:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/82/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla miejscowości z terenu sołectwa Mieroszyno Anna Bławat 2017-06-20 10:15:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/81/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierinków zagospodarowania przestrzennego gminy Puck, zatwierdzonego Uchwałą nr XXVI/86/2000 Rady Gminy Puck z dnia 3 października 2000 r. z późniejszymi zmianami Anna Bławat 2017-06-20 10:13:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/80/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Strzelno oraz na odstąpienie od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy Anna Bławat 2017-06-20 10:09:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/79/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Puck Anna Bławat 2017-06-20 09:58:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/78/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2017 Anna Bławat 2017-06-20 09:50:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/77/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-06-20 09:48:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/76/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 Anna Bławat 2017-06-20 09:46:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/75/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Puck Anna Bławat 2017-06-20 09:42:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/74/17 Rady Gminy Puck z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok Anna Bławat 2017-06-20 09:39:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/73/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/18/17 Rady Gminy Puck z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Uporządkowanie gospoadrki ściekowej w Aglomeracji Puck - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Darzlubie, Brudzewo, Mechowo, Mrzezino Anna Bławat 2017-06-20 09:33:56 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków z dnia 20.06.2017 r. Anna Bławat 2017-06-20 09:16:58 edycja dokumentu
Rejestr żłobków z dnia 20.06.2017 r. Anna Bławat 2017-06-20 09:16:38 dodanie dokumentu
BGG.6733.40/2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Skablowanie istniejącej linii napowietrznej SN-15kV na linię kablową SN-15kV, na działkach nr ewid. 615/103, 615/21, 615/33, 615/42, 615/38, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Anna Bławat 2017-06-19 09:39:12 dodanie dokumentu
BGG.6733.38.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 39/10, 39/17, obręb 24 Werblinia, gmina Puck Anna Bławat 2017-06-19 09:36:00 dodanie dokumentu
BGG.6733.37.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z bubową przylączy na działakch nr ewid. 601, 580/35, 578/3, 578/13, 578/21, 578/14, 578/19, obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck Anna Bławat 2017-06-19 09:33:35 dodanie dokumentu
BGG.6733.35.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem na działakch nr ewid. 60/20, 59/2, 59/10, 59/11, 59/4, 48, 50, 49, obręb 24 Werblinia, gmina Puck Anna Bławat 2017-06-19 09:28:40 dodanie dokumentu
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-13 12:28:34 edycja dokumentu
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-13 12:28:22 dodanie dokumentu
BGG.6733.33.2017.KG Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na działkach nr ewid. 244, 240, 243/4, 243/7, 243/8 obręb 12 Mrzezino, gmina Puck. Katarzyna Guth 2017-06-13 12:27:22 usunięcie dokument