Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
BGG.6733.56.2017.ŁG Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 278/36, 278/29, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck Anna Bławat 2017-12-15 09:42:42 dodanie dokumentu
Decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach nr ewid. 278/36, 278/29, obręb 10 Mieroszyno, gmina Puck Anna Bławat 2017-12-15 09:41:12 dodanie dokumentu
Okresowa ocena jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Starzyno za 2017 rok Anna Bławat 2017-12-14 13:10:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Puck w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:"Budowa zakładu przetwórstwa ryb na działkach nr 15/3 i 15/4 obręb Żelistrzewo, gmina Puck Anna Bławat 2017-12-14 13:02:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/173/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Uchwały Nr XL/95/17 Rady Gminy Puck z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Puckiemu pomocy finansowej Anna Bławat 2017-12-14 11:39:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/172/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck Anna Bławat 2017-12-14 11:36:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/171/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Gminie Puck Anna Bławat 2017-12-14 11:35:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/170/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Swarzewie Anna Bławat 2017-12-14 11:33:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/169/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Bławat 2017-12-14 11:31:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/168/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Puck w sołectwach: Gnieżdżewo, Łebcz, Mieroszyno, Strzelno, Swarzewo Anna Bławat 2017-12-14 11:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/167/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla części Gminy Puck objętej obszarem działalności Gminy Puck w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków Anna Bławat 2017-12-14 11:21:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/166/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla części Gminy Puck objętej obszarem działalności Gminy Puck w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę Anna Bławat 2017-12-14 10:38:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/165/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla części gminy związanej umowami zawartymi między Gminą Puck a Pucką Gospodarką Komunalną Spółką z.o.o. w Pucku Anna Bławat 2017-12-14 10:36:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/164/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 - 2020 dla Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalziacji "EKOWIK" Spółka z.o.o. we Władysławowie na obszerze działania Gminy Puck Anna Bławat 2017-12-14 10:25:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/163/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Puck Anna Bławat 2017-12-14 10:21:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/162/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Żelistrzewo Anna Bławat 2017-12-14 10:19:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/161/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Domatówko Anna Bławat 2017-12-14 10:14:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/160/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Puck nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gnieżdżewo Anna Bławat 2017-12-14 10:03:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/159/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 Anna Bławat 2017-12-14 10:00:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/158/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Anna Bławat 2017-12-13 15:36:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/157/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Puck na lata 2017-2024 Anna Bławat 2017-12-13 15:29:09 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z prac wójta między sesjami w okresie od dnia 26 października 2017 roku do dnia 29 listopada 2017 roku Anna Bławat 2017-12-13 15:06:29 dodanie dokumentu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z zakresu języka angielskiego przez lektorów języka angielskiego Halina Pietruszkiewicz 2017-12-13 11:47:54 usunięcie załacznika
BGG.6733.64.2017.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34, obręb 09 Mechowo, gmina Puck Anna Bławat 2017-12-12 13:07:03 dodanie dokumentu
BGG.6733.63.2017.ŁG Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck Anna Bławat 2017-12-12 13:04:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w srawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 101/11 i 101/34, obręb 09 Mechowo, gmina Puck Anna Bławat 2017-12-12 13:01:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, w związku z planowaną inwestycją, polegającą na budowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza, na działkach nr ewid. 549/8, 863/12 i 549/1, obręb 15 Połczyno, gmina Puck Anna Bławat 2017-12-12 12:58:32 dodanie dokumentu
SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Anna Bławat 2017-12-12 12:42:35 dodanie dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2017-12-08 13:26:20 edycja dokumentu
Informacja dot. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez inne niż Gmina Puck osoby prawne, osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Puck Anna Bławat 2017-12-08 13:26:03 usunięcie załacznika
Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Bławat 2017-12-07 09:16:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Puck z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Anna Bławat 2017-12-07 09:16:07 dodanie dokumentu
Wzór - formularz oferty na 2018 rok Anna Bławat 2017-12-06 13:20:34 edycja dokumentu
Wzór - sprawozdania za 2018 rok Anna Bławat 2017-12-06 13:19:58 dodanie dokumentu
Wzór - sprawozdania za 2018 rok Anna Bławat 2017-12-06 13:19:15 dodanie dokumentu
Wzór - wypełnienia oferty na realizację zadania publicznego Anna Bławat 2017-12-06 13:17:31 dodanie dokumentu
Wzór - formularz oferty na 2018 rok Anna Bławat 2017-12-06 13:16:31 dodanie dokumentu
Wzór - formularz oferty na 2018 rok Anna Bławat 2017-12-06 13:15:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu ofert na 2018 rok Anna Bławat 2017-12-06 13:14:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/169/17 Rady Gminy Puck z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Puck na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Anna Bławat 2017-12-05 15:07:55 dodanie dokumentu