Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Deklaracja dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

GMINA PUCK zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron interne­towych zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron interne­towych bip.gmina.puck.pl .

Status pod względem zgodności

Status:
Strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

a) niezgodność z USTAWĄ z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
Dokumenty otrzymywane jedynie w wersji pdf., szczególnie dotyczy to dokumentów otrzymywanych od podmiotów zewnętrznych, np. obwieszczenia. Dane te powinny być dostępne na właściwych stronach tych podmiotów. Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy
b) nieproporcjonalne obciążenie:
Napisy do relacji wideo z sesji rady Gminy - dostępne są protokoły. Dokumenty PDF
c) treść nie wchodzi w zakres mających zastosowanie przepisów:
nie dotyczy

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia:
2021-02-25
Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu:
2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Opis (wraz z odnośnikiem) mechanizmu informacji zwrotnej, który ma być stosowany do zgłaszania organowi sektora publicznego wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informacje i treści wyłączone z zakresu dyrektywy:
W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt pisemny, mailowy lub telefoniczny. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Dane kontaktowe odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
Bernadeta Thrun
Adres e-mail podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
benia.thrun@gmina.puck.pl
Numer telefonu odpowiednich podmiotów/jednostek/osób (stosownie do przypadku) odpowiedzialnych za dostępność i rozpatrywanie wniosków przesłanych za pośrednictwem mechanizmu informacji zwrotnej:
586735640

Postępowanie odwoławcze

Opis (wraz z odnośnikiem) postępowania odwoławczego w przypadku niezadowalającej odpowiedzi na powiado­mienie lub wniosek przesłany zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Inne informacje, określone w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 2

Data publikacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej:
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, po dokonaniu istotnej zmiany jej zawartości, polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publi- kowania informacji:
2023-03-31
Informacja lub link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej:
https://achecker.ca/checker/index.php
Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji:
SHIFT + ALT + H - Strona główna
SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
SHIFT + ALT + 0-9 - Menu
Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej:
nie dotyczy
Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej:
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych:

Urząd Gminy Puck posiada dwie siedziby: - Budynek Urzędu Gminy przy ul. 10-go Lutego 29 znajdują się w nim wszystkie referaty. Budynek posiada dwa wejścia, jedno od ul. 10-go Lutego, drugie od strony parkingu znajdującego się na tyłach budynku urzędu. Wejście od ul. 10-go Lutego jest wejściem głównym, posiada schody oraz windę. Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku w Biurze Obsługi Interesanta. Wejście od tyłu budynku jest tylko dla pracowników. W budynku zastosowano rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne zapewniające dostosowanie budynku do obecnie obowiązujących przepisów i norm, m.in. bezpieczeństwa użytkowania, bezpieczeństwa ppoż. oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez: - dostosowanie klatek schodowych do wymagań ewakuacji, -zamontowanie windy w celu zapewnienia dostępu do urzędu osobom z niepełnosprawnościami, starszym, osobom z wózkami, itp., - dostosowanie otworów drzwiowych dla osób z niepełnosprawnościami, - dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (parter i II piętro). Za budynkiem znajduje się parking z 1 miejscem oznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami. - Budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku przy ul. 10 Lutego 38 prowadzi jedno wejście główne z lekkim podjazdem dla wózków inwalidzkich. Do pomieszczeń znajdujących się na wszystkich poziomach budynku prowadzą schody. Dla osób z niepełnosprawnością ruchowo, w tym na wózkach inwalidzkich, dostępna jest platforma schodowa do pomieszczeń znajdujących się na wszystkich poziomach budynku. Na ścianie po prawej stronie od wejścia do budynku znajduje się dzwonek przywołujący osobę do obsługi platformy schodowej. W budynku nie ma windy. Po lewej stronie od wejścia do budynku znajduje się stanowisko do obsługi klientów przy drobnych sprawach z zakresu działalności Ośrodka. Stanowisko jest wyposażone w ruchomy blat roboczy, którego wysokość można dostosować w zależności od potrzeb interesanta. W budynku, na niskim parterze, znajduje się częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami toaleta dla interesantów. Dostępność do toalety dla osób z niepełnosprawnościami zagwarantowana jest poprzez platformę schodową. Na parkingu przed budynkiem Ośrodka wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Ośrodku na wprost od wejścia głównego znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona w sposób wizualny (duża tablica informacyjna oraz tabliczki kierunkowe ułatwiające nawigację po terenie Ośrodka). W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnione są możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób (oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku:

Urząd Gminy Puck nie udostępnia tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017r., poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej "osobą uprawnioną" ma prawo do: 1) załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. 2) kontaktu z Urzędem za pośrednictwem narzędzi współczesnej komunikacji, w szczególności poprzez: korzystanie z poczty elektronicznej - urzad@gmina.puck.pl, przesyłanie faksu pod numer (58) 6735646, 3) skorzystanie z usług tłumacza języka migowego tłumacza PJM (polski język migowy), tłumacza SJM (system językowo - migowy), tłumacza SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza, co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego. Zgłoszenie zostanie przekazane do merytorycznego pracownika urzędu, który skontaktuje się za pomocą wybranego sposobu komunikacji (sms/mms, mail, faks) w celu potwierdzenia miejsca i terminu wizyty. Po otrzymaniu takiej informacji Urząd ma obowiązek zamówić specjalistyczną usługę tłumacza z rejestru tłumaczy prowadzonego, zgodnie z ustawą, przez Wojewodę Pomorskiego. Należy podkreślić, iż osoba zgłaszająca może wskazać konkretnego tłumacza z rejestru, który posługuje się właściwą odmianą języka migowego lub odpowiednimi umiejętnościami jako tłumacz przewodnik i odpowiada indywidualnym potrzebom uprawnionego.

Elementy dodatkowe deklaracji, wskazane w Dz. U. 2019 poz. 848 - art. 10. 5, 6.

Aplikacje mobilne

Adres elektroniczny, pod którym możliwe jest pobranie i zainstalowanie danej aplikacji mobilnej:

Pozostałe informacje

Wyjaśnienie dotyczące zobowiązania organu sektora publicznego w zakresie dostępności cyfrowej, na przykład:
— zamiar osiągnięcia wyższego poziomu dostępności niż wymagany prawem,
— środki zaradcze, które zostaną podjęte w celu rozwiązania kwestii niedostępnych treści na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych, w tym ramy czasowe wprowadzenia tych środków w życie:
Urząd Gminy Puck będzie czynił starania dla poprawy dostępności prezentowanych treści dla osób z niepełnosprawnościami. Osiągnięcie wyższych poziomów dostępności poprzez: publikację dokumentów również w wersjach edytowalnych doc. lub rtf. lub odt. , chyba, że wiązałoby to się z poniesieniem nadmiernych kosztów.
Formalne zatwierdzenie (na poziomie administracyjnym lub politycznym) oświadczenia w sprawie dostępności:
Wójt Gminy Puck
Odnośnik do sprawozdania z oceny, o ile jest dostępne, oraz w szczególności, jeżeli status strony internetowej lub aplikacji mobilnej pod względem zgodności wskazano jako „w pełni zgodna”:
Wszelkie inne treści uznane za stosowne:

nie dotyczy