Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Puck
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

System eWrota

Rezerwacja
Umów się na wizytę w jednostce.

Ogłoszenie w sprawie naboru uzupełniającego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE ŁAWNIKÓW 2024-2027

Ogłoszenie w sprawie naboru uzupełniającego kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Gdańsku, zachodzi konieczność przeprowadzenia czynności zmierzających do naboru uzupełniającego kandydatów na ławników na nową kadencję 2024-2027.

Na podstawie ustawy z dnia 27.07.2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2023, poz.217 – tekst jednolity z późn.zm.):

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na stałe na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

7) Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

8)  Dokumenty wymienione w  pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

9)  Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w  punkcie 7.

Druki Karty zgłoszenia kandydata na ławnika  (wzór karty zgodny z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2011, nr 121,poz.693 ze zmianami z dnia 11 października 2022r.- DZ.U.2022, poz.2155),  można pobrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puck, lub ze strony internetowej gminy Puck, bądź z Biuletynu Informacji Publicznej.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy kierować do Rady Gminy Puck, ul. 10-go Lutego 29, 84-100 Puck lub składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Puck.

Rada Gminy Puck wybiera 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Wejherowie,

Termin  zgłaszania  kandydatów  upływa  w  dniu 09 lutego 2024 r. 

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub złożone po terminie, pozostawi się bez dalszego biegu.

                                                                                    

                                                                                               Wójt Gminy Puck

                                                                                         /-/ Tadeusz Puszkarczuk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.pdf (PDF, 494.79Kb) 2023-12-22 11:01:42 321 razy
2 Informacja.docx (DOCX, 15.82Kb) 2023-12-22 11:01:30 312 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Bławat 22-12-2023 11:01:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Łapińska 22-12-2023
Ostatnia aktualizacja: Anna Bławat 22-12-2023 11:04:34